Dorpsbelang Ferwoude
 
Ferwoude.EU

Kaatsvereniging Trye yn Ien 2014

‘Goed fout’ slotdag als afsluiting kaatsseizoen

IMG-20140908-WA0005
Winnaars slotpartij van links naar rechts: Pieter van der Valk, Sabine Draijer en Wietze Adema

Zaterdag 6 september jl. was alweer de laatste kaatsmogelijkheid voor onze leden om zich nog eenmaal dit jaar te laten zien. De slotpartij is traditioneel de laatste partij van het seizoen en wordt samen met onze jeugdleden georganiseerd. Het thema voor dit jaar ‘goed fout’. De kantine was aangekleed als foute feestlocatie. De slotdag werd mede mogelijk gemaakt door Slagerij de Schrans uit Leeuwarden en Doeke Terpstra tuin & parkmachines en Quads uit Ferwoude/Allingawier.

De kaats dag begon om 11.00 uur op het sportcomplex te Gaast. Het was een mooie maar broeierige dag voor veel leden. In de eerste omloop werd er op één partij naast spannend gekaatst. In de tweede omloop splitste het spelersveld in twee categorieën te noemen, de winnaarsronde en de verliezersronde. Doordat we gestart waren met 11 partuur was er sprake van een staand nummer in beide categorieën. Een staand nummer houdt in dat je als partuur niet hoeft te strijden voor een plek in de volgende ronde, maar dat je zonder te spelen automatisch in de volgende ronde stond.

Nadat de tweede ronde was gespeeld bleven er in beide categorieën, drie parturen over, waarbij er twee mochten strijden voor een finale plek. In de winnaarsronde nam het partuur van Pieter van der Valk, Wietze Adema en Sabine Draijer het op tegen het partuur van Jildert Stellingwerf, Froukje Oostenveld en Annemieke Zonderland. Met een eindstand van 5-4 6-4 mocht het partuur van Pieter van der Valk en c.s. het opnemen tegen het partuur van Gerben de Boer, Akkelys Hiemstra en Annet v/d Stap. Het partuur van Gerben de Boer en c.s. leek uit gestreden en wisten het partuur van Pieter van der Valk en c.s. niet te imponeren. Laatstgenoemde wist de partij dan overtuigend te winnen met 5-2 6-6.

In der verliezersronde ontstond eigenlijk dezelfde situatie. In de halve finale nam het partuur van Melle de Boer, Gerard van der Wal en Janet de Groot het op tegen het partuur van Sytze Stellingwerf, Gyanne Hiemstra en Anny Koning. In een zeer spannende halve finale wist het partuur van Melle de Boer en c.s. zich het koelst te behouden en wonnen de partij uiteindelijk op 5-5 6-6. In de finale mocht het partuur van Melle de Boer en c.s. het opnemen tegen het partuur van Gerben Stellingwerf, Christian Koning en Tjitske van Kalsbeek. Deze partij werd eenvoudig gewonnen door het partuur van Gerben Stellingwerf en c.s. met 5-0 6-4.

Na de slotpartij was er muziek van DJ Will Waylon, werden de vrijwilligers, trainers en bestuursleden bedankt. Ook werd er heerlijk gegeten van het eten wat werd verzorgt door Catering ZWF uit Workum.

Competitie 2014

Na 18 competitie dinsdagen is er ook een einde gekomen aan de competitie 2014. Zowel bij de dames als de heren waren er 5 prijzen te verdelen, deze werden beslist door het aantal eersten wat je opbouwt.

De uitslag is als volgt:

Dames:                                                                        Heren:

 1. Tjitske van Kaalsbeek, 88 eersten             1. Gerben Stellingwerf, 86 eersten
 2. Gyanne Hiemstra, 86 eersten                    2. Jacob de Groot, 83 eersten
 3. Maaike de Groot, 85 eersten                     3. Sytze Stellingwerf, 77 eersten
 4. Anny Koning, 75 eersten                           4. Jan Stellingwerf, 73 eersten
 5. Janet de Groot, 67 eersten                         5. Gerard van der Wal, 71 eersten

 

We willen ieder via deze weg bedanken voor jullie inzet, van het afgelopen seizoen. Mede dankzij jullie was het afgelopen seizoen weer een succes. We hebben vele mooie partijen gehad met mooi weer. We zien jullie allemaal weer op onze eerste partij van het seizoen 2015; de Koningspartij.

 

 

Federatie party Gaast/ Ferwoude druk bezocht.IMG-20140818-WA0011

Zaterdag 16 Augustus stond er een federatie d.e.l. party op het programma. Deze werd met 80 kinderen in verschillende klassen druk bezocht. Met een enkele bui rond het middags uur was het mooi weer om te kaatsen. Rond de klok van drie kwamen de volgende prijswinnaars uit de bus.:

Schooljeugd Winnaars ronde:

 1. Reinder Hendriks , Dooitze de Boer en Marie Veldman
 2. Abe Reinsma , Redmer Huitema en Heline Koning

Pupillen Meisjes Winnaars ronde:

 1. Anne Mare Wempe en Hilde Veninga
 2. Nynke Groenveld en Anna Brouwer
 3. Eefje Groen en Evelien Boonstra

Pupillen Meisjes Verliezers ronde:

 1. Maaike de Boer en Laura Dozema
 2. Ammarins de Boer en Glenna van Dijkhuizen

Pupillen Jongens Winnaars ronde:

 1. Germ Pyt van Popta en Tieme Tolsma
 2. Yoram Elzinga en Henk Hoekstra
 3. Aizo Veldman en Redmer van Netten

Pupillen Jongens Verliezers ronde:

 1. Tjipke van Gosliga en Thom Stellingwerf
 2. Dietmer Kuperus en Mark Jaarsma

Welpen Meisjes Winnaars ronde:

 1. Noa Elzinga en Moniek Lootsma
 2. Rixt Blanke en Gonnie Schilstra
 3. Elina Dijkhuizen en Sacha van Vlucht

Welpen Meisjes Verliezers ronde:

 1. Frieda Hofman en Ilse Zwaagstra
 2. Marije Kuipers en Bente Miedema

Welpen Jongens Winnaars ronde:

 1. Mathijs Buma en Jildert Wiebinga
 2. Johannes Bouma en Emiel Feenstra
 3. Jan Johannes v/d Kamp en Chris Deelen

Welpen Jongens Verliezers ronde:

 1. Durk Bootsma en Jesse v/d Heide
 2. Pieter Breesma en Rinnert Tolsma

Winst swier befochten op Frans Twijnstra partij Gaastwinnaars merke party 2014

Ôfrûne freed waard yn Gaast de 20e Frans Twijnstra Merke Partij ferkeatst. Moarns njoggen oere stie de kofje mei gebak klear foar de keatsers en it publiek. Nei in tapaslik iepeningswurd fan de foarsitter en it oplêzen fan de 14 partoeren koe de, troch it sponsoren partoer Nota Wapeningstaal, A Jorna Molkfeehalderij en Stellingwerf Luchtkussenverhuur fan prachtige priizen en krânsen foarsjoene partij,  hinne.

Al fuort yn de eerste omloop waard dúdlik dat it hjoed dreech wurde soe om de winst te pakken. Spannende partijen wer om alle punten goed keatst wurde moast en wer men sich weinich flaters permitearje koe. Opfallend wie dat it twatal partoer Cristiaan Drayer en Johanna Kooistra frij ienfaldich de winst pakte op partoer Gerben Stellingwerf , Trijntje Hoekstra en Tiny Hiemstra 5-3 6-0 . Ek de winst fan Sjoerd Hiemstra, Lammert Miedema en Klaas Marten de Groot op partoer Sierd Henk Stellingwerf wie dochs wol in lytse ferassing. Der stie tsjinoer dat , koart lyn Nederlâns kampioen skoaljonges wurden, Gerben de Boer mei syn partoer de klasse bevestiche en de winst pakten op partoer Thomas Burghraef c.s. Sa wie yn de eerste om;loop al de grutte skifting makke tusken de kânshawers op de haadpriis en de partoeren die yn de ferliezers ronde harren heil en pleit fjidder befjochtsje moasten.

Yn de winaars ronde moasten it al in bytsje “tipte”partoer Pieter v d Valk, Joukje Hoekstra en Hotske Burghraef it opnimme tsjin it sterk spyljende partoer Cristiaan Drayer en Johanna Kooistra. Yn it oare perk waard om in heale finale plak striden tusken Partoer Sytze Stellingwerf, Jildert Stellingwerf en Anny Koning tsjin Sjoerd Hiemstra, Lammert Miedema en Klaas M de Groot. Yn it Trede perk pakten Gerben De Boer , Jelmer Dijksrta en Sabine Drayer de winst. In mooi partoer wer Gerben en Jelmer mekoar yn it perk goed stipen en Gerben en Sabine de opslagen goed foar mekoar hiene. Ek Partoer Pieter v d Valk en partoer Sytze Stellingwerf keatsten sich nei de heale finale.

Deryn troffen Pieter v d Valk c.s. partoer Theo Stellingwerf, Marten Hoekstra en Lisanne Burghraef.  Sytze Stellingwerf c.s. naam it op tsjin it partoer Gerben de Boer c.s. It waard yn beide partijen gau dúdlik dat Pieter v d Valk en syn partoer en yn de oare heale finale Gerben de Boer en syn’t de measte oanspraak makken om it yn de finale tsjin mekoar op te nimmen. En dat wie wat der ek barde.

In geweldige finale yn de winaars ronde wie it túfke reame op in prachtige keatsdei. Gerben, Jelmer en Sabine joechen neat ta op Pieter, Joukje en Hotske. Der waard om raak best opslein troch Pieter en Gerben as foar minst en Hotske en Sabine diene wer at se foar op de list stiene, wis foar best opslaan, en beide perken mei Joukje bij Pieter en Jelmer bij Gerben, stiene as in hús. Ek yn it tuskenspul waarden in soad punten binnen helle troch beide partoeren en sa giene de buortsjes om en om oan de telegraaf. Healwei de partij slúpte der ienige wurchens yn de lichums fan beide A maten mar stipe troch harren beide team mates kamen se der troch it dipke hinne en bliuw de finale oan de ein ta razend spannend. Pieter v d Valk, Joukje Hoekstra en Hotske Haagsma pakten úteinlik de winst fan dizze Frans Twijnstra Merke Partij mei 5-5 6-2.. Yn in reaksje op facebook melde Pieter nei ôfrin dat dit wolris syn lêste winst op de merke wêze kinnen hat. Der it jong oansoarmjend tallint lyk as Gerben de Boer aanst net meer foarbij te keatsen is. Mar foar dit jier de winst en de kenings priis yn elts gefal noch foar Pieter v d Valk. Mei in dikke plúm foar Gerben die as youngster de gehiele dei  as A maat syn partoer goed lieding joech en it eltse tsjinstander tige lestich makke.

 

Yn de finale fan de ferliezers ronde stie it partoer Meindert Attema, Wietse Adema en Tjitske v Kalsbeek tsjinoer it partoer Sierd Henk Stellingwerf, Gyanne Hiemstra en Janet de Groot. Meindert Attema c.s. nei yn de eerste omloop ferlen te hawen fan Pieter v d Valk c.s. mei 5-4 6-6. Yn de twade omloop winst op partoer Gerben Stellingwerf c.s. en in ienfaldiche winst op partoer Jan Stellingwerf c.s. yn de heale finale. Sierd Henk Stellinwerf c.s. ferlear yn de eerste omloop fan partoer Sjoerd Hiemstra c.s. mei 3-5 4-6. De twade omloop waard wûn fan partoer Melle de Boer c.s. en de heale finale waard it partoer Thomas Burghraef ferslein.

Altearst de finale ferliezers ronde tusken twa beste partoeren mei fanatyke A maten. En wer at Sierd Henk in puike opslaachster yn Gyanne en Janet as foarynse hie. En yn it fjild/tuskenspul in goed te plak steand partoer dat mekoar goed oanfielde. Meindert hie yn Wietse Adema in wisse foarynse en mei Tjitske as foar best op ek in geduchte kânshawer op de winst yn dizze treast finale. Meindert hie mei sy loeihurde opslagen, faaks oant efter yn it perk, it perk Sierd Henk en Janet aardich yn de besnijing. Oan de oare kant makken Sierd Henk en Gyanne (uitermate tallintfol froulju’s keatster..) folle minder opslach flaters. En sa makken de beide partoeren der in geweldig mooie stried fan. Edoch Sierd Henk c.s. behalden harren foarsprong mei in earst de gehiele partij. Al stie it op it lêst faai doe Sierd Henk in serieuze lies blessure oprûn doe der noch oardel earst ferkeats wurde moast. Mar mei de kjizzen op mekoar pakten sij de fertsjinne winst mei 4-5 2-6

 

Útslagen Winnars ronde          1e Pieter vd Valk (kening)

Joukje Hoekstra

Hotske Burghraef

2e Gerben de Boer

Jelmer Dijkstra

Sabine Drayer

3e Sytze Stellingwerf

Jildert Stellingwerf

Anny Koning

3e Theo Stellingwerf

Marten Hoekstra

Lisanne Burghraef

 

Ferliezers ronde            1e Sierd Henk Stellinwerf

Gyanne Hiemstra

Janet de Groot

2e Meindert Attema

Wietse Adema

Tjitske van Kalsbeek

 

Gaast/ Ferwoude NK kampioen kaatsen!

xHet Nederlands Kampioenschap van schooljongens is gewonnen door Gaast Ferwoude: Thom Stellingwerf, Dooitze de Boer, Gerben de Boer. Op de lijst stonden 32 parturen

In de eerste omloop troffen de jongens het partuur van Lollum/Waaxens. Deze werden met 5-3 /6-0 van het veld gespeeld.

In deze omloop werd ook al een van de favorieten ,Tzummarum, verslagen door Menaam.

De tweede omloop was Grou aan de beurt, deze werd verslagen met een makkelijke 5-1 / 6-2.  In omloop drie was Exmorra  aan de beurt, ook deze party werd gewonnen! Dit met  5-3 / 6-4.

En zo sta je dan ineens (misschien wel onverwacht) in de halve finale tegen Franeker te kaatsen. Dit was zeker een kanshebber voor de overwinning, maar tot ieders verbazing stond Gaast/ Ferwoude na deze party in de finale! Dit door een steeds sterker kaatsende Gerben aangevuld door een stabiele Dooitze en een zeer geconcentreerde Thom wisten ze de partij met 5-3 6-6 naar zich toe te slepen.

De tegenstander in de finale was Makkum. Gaast /Ferwoude had mede door een ontketende Gerben een vliegende start en liep naar een 4-0 voorsprong . Hierna pakte Makkum nog een bordje maar op 5-1  6-4 maakte Gerben met een bovenslag de partij uit.

 

Gaast/ Ferwoude schrijft geschiedenis na het behalen van de winst op het NK kaatsen.

Nooit eerder is in de historie van de club zo’n grote prijs gewonnen.

De jongens zijn ’s avonds feestelijk het dorp binnen gehaald en op een wagen door het dorp gereden. Om vervolgens de avond af te sluiten in de kaatskantine met een hapje en drankje.

 

 

Bezorgbakker M Hoekstra Kaatspartij vrijdag 6 juni 2014

Op vrijdagavond 6 juni werd als opening van de kaatsmanifestatie er een avond voor de Jeugdleden georganiseerd.

NaamloosVoor de oudste leden was er een ledenpartij. Hier waren 4 parturen die in 1 poule om de prijzen kaatsten. Rick de Vries en Heline Koning kaatsten tegen Jordy de Vries en FennaTerpstra. Na een spannende wedstrijd wonnen Rick en Heline met 5-4 6-6.

De andere wedstrijd ging tussen Thom Oostenveld met  Sil Nota   en Thom en Ruth Stellingwerf.Na een vliegende start van Thom en Ruth trokken Thom en Sil toch aan het langste eind met 5-5 6-6.

Hierna mochten Rick en Heline tegen Thom en Ruth dit werd 5-2  6-6 waarna Rick en Heline in de finale stonden. De partij tussen Jordy en Fenna tegen Thom en Sil werd gewonnen door Thom en Sil met 5-5 4-6.

Na een spannende partij tussen Rick en Heline tegen Thom en Sil waren het het Rick en Heline die met 5-5 6-0  de kransen in ontvangst mochten nemen.

Voor de jongste Jeugd was er een speciaal programma samengesteld . Na eerst een echte wedstrijd kaatsen werden er onder leiding van Gerben Stellingwerf nog 2 spellen gespeeld . Bij het eerste moesten er ballen door gaten in een bord worden gegooid en waar elk gat verschillende punten opleverde. Het laatste spel was het overgooien van waterballonnen .

Succes verzekerd!

Als afsluiting was er voor iedereen patat en een frikandel waarna de prijzen werden uitgereikt door onze sponsor Marten Hoekstra.

Al met al een zeer geslaagde avond een goed begin voor het kaatsweekend.

 

Geslaagde zomerse Buurtkaatspartij “KV Trije yn Ien”

IMG-20140610-WA0005Zondag 8 juni stond het buurtkaatsen weer op het programma dat georganiseerd werd door de kaatsvereniging Trije yn Ien te Gaast met als hoofdsponsor: Bakkerij van der Werf te Workum.
Het beloofde een zware kaatsdag te worden i.v.m. het warme weer, gelukkig viel dit mee door een koel windje wat vanaf zee het kaatsveld instroomde, maar de zon scheen uitbundig dus was bescherming tegen de zon een pre. Er werd gespeeld met een zachte bal en men moest zich per buurt opgeven. Er hadden zich 15 parturen opgegeven voor de partij wat een grote opkomst betekende, dus om 12:00 werd er direct begonnen met kaatsen. Nadat iedereen in de eerste ronde een keer had gekaatst, werd de partij opgesplitst in een winnaars en verliezersronde. Ondanks het warme weer werd er gestreden om de winst met de nodige zweetdruppels. Na drie omlopen te hebben gekaatst kwamen in de verliezersronde de volgende parturen in de finale Jeltje de Boer- Dooitzen de Boer en Sjoerd Galema tegen Trijntje Hoekstra- Sytse Stellingwerf en Koen Riebeek. Deze werd gewonnen door het partuur Trijntje Hoekstra c.s. In de winnaarsronde kwamen de volgende parturen in de finale Melle- Aukje en Gerben de Boer tegen Anne Thomas en Froukje Oostenveld samen met Sierd-Henk Stellingwerf. Deze partij werd gewonnen door Melle de Boer c.s. en zij mochten dan ook de kransen in ontvangst nemen. Hiermee werd de Boerenstreek de winnaar van de buurtkaatspartij.

Winnaarsronde: 1e Melle de Boer 2e Froukje Oostenveld
Aukje de Boer Anne Thomas Oostenveld
Gerben de Boer Sierd-Henk Stellingwerf

3e Gyanne Hiemstra 3e Gerben Stellingwerf/Auke geert Ybema
Tiny Hiemstra Romke lycklema a Nyholt
Sido Plantinga Hielke Oosterhuis

 

Verliezersronde: 1e Trijntje Hoekstra 2e Jeltje de Boer
Sytse Stellingwerf Dooitzen de Boer
Koen Riebeek Sjoerd Galema

 

 

 

Zonovergoten Dames en Herenpartij “KV Trije yn Ien”

winnaar dames heren party 2014Gaast:

De damespartij

Op zondag 18 mei werd de tweede kaatspartij van het seizoen “de dames en herenpartij” georganiseerd door KV Trije yn Ien Gaast/Ferwâlde. Het was een zeer geslaagde dag met prachtig mooi zomerweer erbij, waarbij het bij vlagen soms warm was op sportpark de Boppeslach te Gaast. De prijzen werden verzorgd door Fam. Timmer- de Vries en KEUNE Haircosmetics B.V. Hierbij verzorgde de Fam. Timmer de Vries de kransen en KEUNE Haircosmetics B.V. de prijzen. Bij de dames werd gestart in twee poules een poule A en poule B waarbij ieder poule vier teams bevatte. De winnende teams van de poules konden het tegen elkaar opnemen in de finale. Ook was er nog een derde prijs die gewonnen werd door het team dat buiten de finale viel, maar toch de meeste punten behaalde over beide poules. In poule A werd de eerste wedstrijd gewonnen door Froukje Oostenveld en Tiny Hiemstra met 5-2   6-0 die het op moesten nemen tegen Sabine Drayer en Wietske Buma. Hun tweede wedstrijd werd ook gewonnen met 5-5 6-4 tegen Gyanne Hiemstra en Fokelien v/d Bos. Dit was een spannende wedstrijd die alle kanten op kon gaan. De derde wedstrijd werd ook gewonnen met 5-3 6-2 tegen Trijntje Hoekstra en Jeltje de Boer wat resulteerde dat ze winnaar van de poule werden en in de finale terecht kwamen. In poule B wonnen Hieky Mensonides en Annemiek Zonderland de eerste wedstrijd met 5-0 6-2 van Tjitske van Kalsbeek en Anny Koning. Hun tweede wedstrijd verloren Hieky Mensonides c.s. met 3-5 4-6 van Margriet Hoekstra en Annet v/d Stap. Uiteindelijk werd de laatste wedstrijd gewonnen met 5-4 6-2 van Joukje Hoekstra en Akkelys Hiemstra. Doordat het partuur van Hieky Mensonides c.s. de meeste earsten had verzameld van de poule kwamen zij terecht in de finale. De finale werd gespeeld tegen tussen het partuur van Froukje Oostenveld c.s. en het partuur van Hieky Mensonides c.s. Na een goede wedstrijd van het partuur van Froukje Oostenveld c.s. werd de wedstrijd uiteindelijk gewonnen met 5-1 6-0. Dit resulteerde dat Froukje Oostenveld en Tiny Hiemstra de winnaars waren en met de kransen naar huis gingen. Na het optellen van de earsten ging uiteindelijk de derde prijs naar Gyanne Hiemstra en Fokelien v/d Bos, omdat zij over poule A en B behalve de finalisten de meeste earsten hadden verzameld. Prijswinnaars damespartij:

 1. Froukje Oostenveld                      2.   Hieky Mensonides                 3.   Gyanne Hiemstra

Tiny Hiemstra                                       Annemieke Zonderland                Fokelien v/d Bos

 

De herenpartij

Deze partij bestond zes parturen en dezen werden geloot onder een poule A en een poule B. De winnaars van elke poule kwamen terecht in de finale. Het partuur dat tweede eindigde in de poule kwam in de strijdt voor de derde prijs terecht. In poule A werd er goed gekaatst en liepen de parturen qua sterkte niet erg uiteen. Het partuur van Sjoerd Hiemstra en Marten Hoekstra had de eerste wedstrijd verloren met 2-5 2-6 van het partuur van Jelle Attema en Lammert Miedema. De tweede wedstrijd had het partuur van Sjoerd Hiemstra c.s. gewonnen met 4-5 2-6 tegen het partuur van Abe Ringnalda en Jildert Stellingwerf. Doordat de tegenstanders van Sjoerd Hiemstra c.s. meer earsten hadden verzameld dan hunzelf, kwam hun partuur niet meer in de strijdt voor de prijzen. Doordat het partuur van Jelle Attema c.s. en Abe Ringnalda c.s. evenveel voorearsten had verzameld, werd er gekeken naar de tegenearsten hierin werd duidelijk dat het partuur van Jelle Attema c.s. ging spelen in de finale en het partuur van Abe Ringnalda c.s. ging strijden om de derde prijs. In poule B werd er evenwichtig gekaatst en won het partuur van Christiaan Drayer en Christian Koning hun eerste wedstrijd dik met 5-2 6-2 tegen het partuur van Sierd Henk Stellingwerf en Jacob de groot. Nadat bij de tweede wedstrijd het partuur van Sierd Henk Stellingwerf c.s. het partuur van Melle de Boer en Gerard v/d Wal dik had verslagen met 5-1 6-0, leek het erop dat het partuur van Christiaan c.s. een makkie voor de boeg had voor hun laatste wedstrijd tot de finale. Niets was daarvan waar het partuur van Christiaan Drayer verloor 5-2 6-6 van het partuur van Melle de Boer en Gerard v/d Wal. Dit resulteerde erin dat het partuur van Sierd Henks Stellingwerf c.s. evenveel voor eersten had als het partuur van Melle de Boer c.s. Maar doordat het partuur van Melle de Boer c.s. een tegenearst minder had als partuur Sierd Henk c.s. kwamen ze in de finale terecht. De finale bestond uit de winnaars van poule A en poule B. Dit waren Jelle Attema en Lammert Miedema die het op moesten nemen tegen Melle de Boer en Gerard v/d Wal. Het was een finale waaruit bleek dat het partuur van Jelle Attema en Lammert Miedema sterker was dan het partuur van Melle de Boer en Gerard v/d Wal. Zij wonnen uiteindelijk de herenpartij met een eindstand van 5-2 6-4. Om plek drie werd er uiteindelijk ook nog gestreden hierin namen het partuur van Abe Ringnalda en Jildert Stellingwerf het op tegen het partuur van Sierd Henk Stellingwerf en Jacob de Groot. Dit was een wedstrijd die een makkie leek te zijn voor het partuur van Sierd Henk en Jacob de Groot doordat ze al snel in de wedstrijd voor stonden met een stand van 0-5. Maar na een aantal keren op 6-6 punten te hebben gemorst eindigde deze wedstrijd op 3-5 2-6 voor het partuur van Sierd Henk c.s. in het voordeel. Prijswinnaars herenpartij:

 1. Jelle Attema                                     2.   Melle de Boer                          3.   Sierd Henk Stellingwerf

Lammert Miedema                             Gerard v/d Wal                                Jacob de Groot

Kaatsseizoen K.V. Trije yn Ien Gaast/Ferwoude van start met eerste Koningspartij

koningsparty 2014a
Winnaars van l.n.r. Jacob de Groot, Christiaan Drayer en Tjitske van Kalsbeek

Op zaterdag 26 april werd in Nederland de eerste Koningsdag gevierd, ook kaatsvereniging Trij yn Ien houdt de traditie hoog en is het seizoen voor de volwassenen gestart met de eerste Koningspartij. Er was een totale opgave van 7 partuur en door de aangename temperatuur, de ideale condities voor een mooie start van het seizoen. Partuur 1: Sjoerd Hiemstra, Joukje Hoekstra en Christian Koning mochten het in de eerste ronde opnemen tegen partuur 2: Sytze Stellingwerf, Jildert Stellingwerf en Sabine Drayer. Na een 2-0 voorsprong voor het partuur van Sytze Stellingwerf en c.s. werd dit bijgetrokken door het partuur van Sjoerd Hiemstra en c.s. Na een spannende partij, ging het partuur van Sjoerd Hiemstra er met de winst van door en wonnen zij de partij met 5-5 6-4. Partuur 3: Sierd Henk Stellingwerf, Trijntje Hoekstra en Anny Koning mochten het in de eerste omloop opnemen tegen partuur 4: Jan Stellingwerf, Marten Hoekstra en Wietske Buma. Na een 2-2 gelijkstand, trok het partuur van Sierd Henk Stellingwerf en c.s. aan het langste eind en won de partij overtuigend met 5-2 6-4. Het partuur van Christiaan Drayer, Jacob de Groot en Tjitske van Kalsbeek, mochten het in de eerste omloop opnemen tegen partuur 6: Abe Ringnalda, Lammert Miedema en Gerard v/d Wal. Deze partij was snel gespeeld en had weinig spanning. Het partuur van Christiaan Drayer en c.s. wonnen overtuigend met 5-0 6-0. In de tweede omloop mocht partuur 7: Auke Geert Ybema, Margriet Hoekstra en Tiny Hiemstra het opnemen tegen het winnende partuur 1: Sjoerd Hiemstra en c.s. In deze partij werd spannend gekaatst en werd er om alle punten gestreden. Toch wist het partuur van Auke Geert Ybema en c.s. een gat te slaan en trokken de partij naar zich toe. Met 5-3 6-2 wisten zij deze partij te winnen. De eerste finalist in de winnaarsronde was bekend. In de tweede omloop werd er ook nog gekaatst om een finaleplaats tussen het partuur van Sierd Henk Stellingwerf en c.s. en het partuur van Christiaan Drayer en c.s. Ook hier werd in eersten spannend gekaatst, maar met een geflatteerde uitslag wist het partuur van Christiaan Drayer en c.s. te winnen met 5-2 6-6. De finalisten waren bekend. In de verliezersronde werd er gekaatst tussen de parturen 2: Sytze Stellingwerf en c.s. en Jan Stellingwerf en c.s. Na een spannende partij, waar de parturen aan elkaar gewaagd waren wist het partuur van Sytze Stellingwerf en c.s. te overtuigen en te winnen met 5-3 6-0. Het partuur van Abe Ringnalda en c.s. hadden een staand nummer voor de finale en mocht het opnemen tegen Sytze Stellingwerf en c.s. De finales die tegen half 5 begonnen gingen spannend van start, in de verliezersronde werd het in eersten gelijk. Dit was ook het laatste eerst van het partuur van Abe Ringnalda en c.s. Partuur 2 begon te lopen en alle punten werden gepakt. Hiermee wonnen zij overtuigend met 5-1 6-6 en mochten zij zich de winnaars van de ‘troostfinale’ noemen. Spannender was het tussen de parturen van Christiaan Drayer en c.s. en Auke Geert Ybema en c.s. Na een 4-1 voorsprong voor het partuur van Christiaan Drayer en c.s. leek de wedstrijd gespeeld, maar dit bleek evenmin waar. Het partuur van Auke Geert Ybema en c.s. kwam terug, waarmee de stand werd gelijk getrokken tot 5-5 6-6. Toch wist het partuur van Christiaan Drayer te winnen en mogen zij zich winnaar noemen van de eerste Koningspartij. De prijsuitreiking volgde, de mooie prijzen die samengesteld zijn door de Tunwinkel en gesponsord door de Rabobank Sneek-Zuidwest Friesland werden uitgereikt. Naast deze prijzen hebben we bij deze partij ook een Koningsprijs. Christiaan Drayer werd gekozen tot Koning, door zijn opslag en uitslag, en mag zijn naam toevoegen op het koningsbord.         Beste leden (en potentieel nieuwe leden!),Logo Kaatsen Ook dit jaar hebben we weer 3 avonden om weer warm te draaien voor het aankomend seizoen. Deze trainingen worden weer geven door Klaas v.d Vlugt. De datums zijn 15, 23 en 29 april. 23 april valt op woensdag avond. Deze avonden beginnen om 19.00. Opgave graag voor 1 april bij Jacob de Groot 0623741125 Of Sabine Drayer 0612680205 Of via mail degrootjacob@hotmail.com of sab_drayer@hotmail.com. De kosten zijn voor 3 avonden €7,50. NET STINNE, DER HINNE!