Dorpsbelang Ferwoude
 
Ferwoude.EU

Biljarten senioren

Ontstaan:

De huidige senioren biljartclub is destijds opgericht door toenmalige oudere junioren die graag partijtje wilden biljarten. Een paar mensen van het eerste uur waren Durk Bakker en Pieter Hilt. De club kwam tot stand onder de naam Bejaardensoos Ferwoude, zodat er bij de toenmalige gemeente Wûnseradiel, subsidie aangevraagd kon worden.
De eerste bankrekening, met als penningmeester de heer Durk Bakker, is geopend op 28 april 1992. Of 1992 ook het jaar is waarin men toen gestart is met de soos, is niet meer te achterhalen.
Een officieel bestuur met statuten is er nooit geweest. De contributie was in de beginjaren fl 15.- per seizoen. In de
loop der jaren opgevoerd tot de huidige € 25.-

Bestuur vroeger:

  • Pieter Hilt, voorzitter en wedstrijdleider
  • Durk Bakker : penningmeester

Huidige bestuur:

  • Pieter Hilt, voorzitter, secretaris en wedstrijdleider
  • Feddy Harkema: penningmeester en zo nodig manusje-van-alles

Spelvormen: we spelen het Libre spel, laatste half uur van de middag vaak nog 10 over rood

Doelgroep: Huidige aantal leden bedraagt 14 en de leden zijn afkomstig uit Gaast, Ferwoude, Parrega, Hieslum, Tjerkwerd, Makkum en Workum. Leeftijd van de senioren is niet zo belangrijk het gaat om gezellig samenspel. Er kunnen nog best een paar bij uit onze dorpen.

Jaarlijks wordt er een uitwisseling met de Senioren van Koudum georganiseerd. In het najaar komt Koudum bij ons en in het voorjaar (Toneelweekend) gaan wij op vrijdag naar Koudum.

Competitie: Vanaf eind september tot en met eind april spelen op de dinsdagmiddag een dubbele onderlinge competitie. Op de donderdag middag is het vrij biljarten en spelen we partijtjes van 20 beurten. We beginnen altijd om 13.30 uur.

Zo rond de klok van drie uur wordt er koffiegedronken en kan er na de koffie een al dan niet aangeboden (jarigen) consumptie worden genuttigd. De gebruikte consumpties worden door betrokken ter plekke afgerekend.

Eventuele nieuwe leden hoeven niet direct een eigen keu mee te nemen, er zijn een aantal voorradig in “de Finne”. Potentiële leden kunnen rustig op de donderdag middag komen kijken om zich te oriënteren.

Voor nadere info kan men zich wenden tot:

Voorzitter:

Pieter Hilt, tel. 0515-541793, E-mail: pieterhilt@hotmail.com

Penningmeester:

Feddy Harkema, tel. 0515-541729, E-mail: feddy-harkema@ziggo.nl