Dorpsbelang Ferwoude
 
Toanielkaarten online bestelle en betelje; wol sa maklik

Toanielkaarten online bestelle en betelje; wol sa maklik

De kaarten foar de toanielfoarstellings op 8, 9 en 10 maart binne fanôf sneon 10 febrewaris te bestellen fia ûndersteande linken.

Dit bericht liever in het Nederlands lezen? Klik dan hier.

Kaarten bestelle en betelje

 • Freed 8 maart | 20.00 oere | ynrin 19.30 oere (DEFINITYF ÚTFERKOCHT!)
 • Sneon 9 maart | 14.30 oere | ynrin 14.00 oere (EKSTRA FOARSTELLING!)
 • Sneon 9 maart | 20.00 oere | ynrin 19.30 oere (DEFINITYF ÚTFERKOCHT!)
 • Snein 10 maart | 15.00 oere | ynrin 14.30 oere (DEFINITYF ÚTFERKOCHT!)

Tagongsprizen

 • Bern o/m tolve jier – € 5,00
 • Fanôf 12 jier – € 12,50

By de tagongspriis is 1 konsumpsjemunt ynbegrepen. Dizze munt wurdt jo oanbean troch Behearskommisje Ferwâlde!

Wêrom in nije wurkwize?

It hânmjittich ferwurkjen fan de reservearrings wie alle jierren in protte wurk en by de kassa ûntstienen somtiden lange opstoppings troch it kontrolearjen fan de listen en it beteljen. Mei dizze nije wurkwize wurde de kaarten online besteld en betelle. By de yngong hoege wy dan alinne noch mar de koade fan de kaarten te scannen. Wol sa maklik!

Minder (finansjeel) risiko

It kaam ek foar dat der kaarten reservearre wurden, mar dat ús gasten net opdaagjen kamen. Skande foar de minsken dy’t wy teloarstelle moasten, om ‘t wy tochten dat in foarstelling útferkocht wie. En dan hawwe wy it noch net iens oer de ynkomsten dy’t wy dêrtroch misrûn binne. Mei dit nije systeem rinne wy minder risiko én hawwe wy better sicht op it tal noch beskikbere plakken.

Hoe wurket it?

 • Fia ien fan de linken boppenoan yn dit berjocht, geane jo nei it saneamde ticketsyssteem.
 • Jo bestelle de kaarten mei allinne jo namme en mailadres.
 • Nei it beteljen mei iDeal, wurde de kaarten nei jo mailadres stjoerd.
 • Print de kaarten út of lit se sjen op jo mobile tillefoan.

Kaarten besteld (en betelle), mar dochs ferhindere?

Hawwe jo kaarten besteld en betelle, mar kinne jo dochs net komme? Dan binne jo sels ferantwurdlik foar it trochferkeapjen. Lit bygelyks in berjocht efter op ús sosjal media (Facebook en Instagram) as jo jo kaart(en) ferkeapje wolle. Hawwe jo gjin sosjal media? Stjoer dan in mail nei ûndersteand mailadres en dan helpe wy jo dêr graach by. Let op: de toanielferiening jout gjin jild werom!

Binne der ek neidielen?

Ja, fansels. Sa as mei elts nij systeem, binne hjir ek neidielen te betinken. Want hoe moat it as jo net sa handich binne mei in kompjûter? Wy hoopje yn it earste plak dat jo dan de help ynroppe kinne fan de bern/bernsbern/buorlju of neam mar op… Is dat net it gefal, dan kinne jo de kaarten bestelle troch in mail te stjoeren nei: toneelferwoude@gmail.com. Fermeld yn dizze mail dúdlik:

 • jo namme en adres;
 • op hokker dei jo komme wolle;
 • en om hoefolle kaarten it giet.

De kaarten lizze dan klear op de foarstellingsdei. Betelje kin dan útslutend mei pin.

Fragen?

Stjoer dan in mail nei toneelferwoude@gmail.com Slagget dat net, dan kinne jo appe of skilje nei 06 – 11 79 57 75 (Geesje Leemburg, bestjoerslid).