Oude papier indeling

Op 7 november  2020

Route 1    Harmen van Kalsbeek en  Jelle Klaas de Boer
Route 2    Renze Runia en  Rob Stemerding
Route 3   Robin Meijer en Jan Bouke visser

OP 23 januari 2021

Route 1  Tjeerd Stellingwerf en Thijs v d Bos
Route 2 Sjoerd Hiemstra en Hendrik Stellingwerf
Route 3 Jan v Kalsbeek en Jan Stellingwerf

OP 3 april 2021

Route 1 Herre Kaatstra en Wiebe v d Weide
Route 2 Pier Durk Hogeterp en Ton Compier
Route 3 Tjitte Plantinga en Johan Willem Feenstra

OP 12 juni 2021

Route 1  Harmen Draaier en Simon de Witte
Route 2  Pieter v d Valk en Evert Jan Schoneveld
Route 3  Sjoerd Sterkenburgh en Pieter de Jong

OP 28 augustus 2021

Route 1 Marten Zandstra en Jaap Oosterhuis
Route 2 Auke Pier Buma en Wieberen Stellingwerf
Route 3 Wiebe v Kalsbeek  Djipwei en Johannus v d Meulen

Op 6 november 2021

Route 1 Wieberen Plantinga en Klaas Norbruis
Route 2 Wiebe van Kalsbeek Scharneburen en Yke vd Wal
Route 3 Jelle Attema en Edzert Hiemstra