Dorpsbelang Ferwoude
 
Ferwoude.EU

Dorpsvisie

Dorpsvisie Ferwoude, Op Nei de Takomst!!

Dorpsvisie
Klik op bovenstaand plaatje om de visie in te zien

Beste dorpsgenoten,

 

Na heel veel vertraging is het dan zover: dorpsvisie is klaar en 5 november 2013 aangeboden!

Dorpsbelang Ferwoude wil graag meer invloed uitoefenen op het realiseren van de wensen en ideeën uit het dorp. Belangrijk daarbij is dat de dorpsvisie geen statisch document is, maar een levend plan, waarin in de toekomst altijd veranderingen of toevoegingen gemaakt kunnen worden.

Dorpsbelang Ferwoude heeft zich ten doel gesteld om voor Ferwoude een dorpsvisie op te stellen en heeft daartoe de Werkgroep Dorpsvisie Ferwoude ingesteld. Deze bestaat uit de personen Willie Douma, Sjoerd Hiemstra en Sietze Stellingwerf, allen met bestuurderservaring in dorpsbelang.

De dorpsvisie is voor het hele dorp en daarom is gekozen deze op te stellen in samenwerking met de inwoners van het dorp. Om zoveel mogelijk een gedragen visie te krijgen, hebben we een aantal ‘vertegenwoordigers’ van verschillende leeftijdsgroepen benaderd. Zo is iedere bewonersgroep aan het woord gekomen en is hun mening gehoord.

9 Mei 2011 was de 1e groepsbijeenkomst. Doel was om tijdens deze bijeenkomst te brainstormen over een 17-tal onderwerpen. Deze onderwerpen kwamen uit het document “Inhoud dorpsvisie” wat iedereen ter voorbereiding had ontvangen. Op de eerste avond is de huidige situatie en de gewenste situatie per onderwerp besproken, verdeeld in drie hoofdonderwerpen:

Wonen en Werken
Woonomgeving en Veiligheid
Welzijn en Voorzieningen

 

25 mei 2011 was de 2e groepsbijeenkomst. Doel was om tijdens deze bijeenkomst de onderwerpen, genoemd in de 1e bijeenkomst, verder uit te werken naar een concreet actieplan met daarbij ook de urgentie benoemd. Tijdens de tweede avond is dus invulling gegeven aan de haalbaarheid en hoe de wens te realiseren is en op welke termijn dit gerealiseerd moet worden. De verkregen informatie is vervolgens door ons verwerkt tot een concept dorpsvisie. Deze is nog een keer gecommuniceerd met de“groep brainstormers”.

Woensdag 14 augustus is de dorpsvisie door de werkgroep samen met bestuur dorpsbelang besproken. Gezamenlijk is vastgesteld, dat deze conceptdorpsvisie een goed werkdocument kan zijn voor de toekomst. Een aantal zaken hieruit zijn ook al gerealiseerd of in gang gezet. Wel merkt bestuur dorpsbelang op, dat de genoemde termijnen niet absoluut kunnen zijn. Omstandigheden, afhankelijk van andere instanties, voortschrijdend inzicht kunnen leiden tot een gewijzigde tijdslijn. Te beoordelen door bestuur dorpsbelang en uitgelegd in de ledenvergadering.

Hiervoor willen wij jullie als inwoner van Ferwoude de gelegenheid bieden de dorpsvisie door te nemen. Klik hier of op het plaatje onderaan deze tekst.

Bestuur dorpsbelang en werkgroep dorpsvisie zullen dan gezamenlijk beoordelen of de doorgegeven opmerkingen nog tot een wijziging van het concept zullen leiden. Het is de bedoeling om de dorpsvisie tijdens de najaars-ledenvergadering vast te stellen en aan te bieden aan de betrokken wethouder Wigle Sinnema van onze gemeente.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Dorpsbelang en Werkgroep Dorpsvisie

 

Klik op het plaatje om de visie te openen.